swallow. nozarashi

(Source: kuro-chin, via daikiaominecchi)

Timestamp: 1398211709
swallow. nozarashi

(Source: kuro-chin, via daikiaominecchi)